12 Yé Luóbōān hé zhòng bǎixìng zūn zhe Luóbōān wáng suǒ shuō nǐmen dì sān rì zaì lái jiàn wǒde nà huà , dì sān rì tāmen guǒrán lái le .