14 Zhào zhe shàonián rén suǒ chū de zhǔyì duì mín shuō , wǒ fùqin shǐ nǐmen fù zhòng è , wǒ bì shǐ nǐmen fù gèng zhòng de è . wǒ fùqin yòng biān zǐ zé dá nǐmen , wǒ yào yòng xiēzi biān zé dá nǐmen .