27 Zhè mín ruò shàng Yēlùsǎlĕng qù , zaì Yēhéhuá de diàn lǐ xiànjì , tāmende xīn bì guī xiàng tāmende zhǔ Yóudà wáng Luóbōān , jiù bǎ wǒ shā le , réng guī Yóudà wáng Luóbōān .