28 Yé Luóbōān wáng jiù chóu huá déng tuǒ , zhùzào le liǎng gè jīn niúdú , duì zhòng mín shuō , Yǐsèliè rén nǎ , nǐmen shàng Yēlùsǎlĕng qù shízaì shì nán . zhè jiù shì lǐng nǐmen chū Āijí dì de shén .