7 Lǎo nián rén duì tā shuō , xiànzaì wáng ruò fúshì zhè mín rú púrén , yòng hǎo huà huídá tāmen , tāmen jiù yǒngyuǎn zuò wáng de púrén .