32 Yīnwei tā fèng Yēhéhuá de méng , zhǐ zhe Bótèlì de tán , hé sǎ Mǎlìyà gè chéng yǒu qiū tán zhī diàn suǒ shuō de huà bìdéng yìngyàn .