6 Wáng duì shén rén shuō , qǐng nǐ wèi wǒ dǎogào , qiú Yēhéhuá nǐ shén de ēndiǎn shǐ wǒde shǒu fù yuán . yúshì shén rén qídǎo Yēhéhuá , wáng de shǒu jiù fù le yuán , réng rú xún cháng yíyàng .