10 Yīncǐ , wǒ bì shǐ zāihuò líndào Yéluóbōān de jiā , jiāng shǔ Yéluóbōān de nán dīng , wúlùn kùn zhù de , zìyóu de dōu cóng Yǐsèliè zhòng jiǎnchú , bì chú jìn Yéluóbōān de jiā , rú rén chú jǐn fèntǔ yìbān .