7 Nǐ huí qù gàosu y2 Luóbōān shuō , Yēhéhuá Yǐsèliè de shén rúcǐ shuō , wǒ cóng mín zhòng jiāng nǐ gāo jǔ , lì nǐ zuò wǒ mín Yǐsèliè de jūn ,