20 Biàn Hādá tīng cóng Yàsā wáng de huà , pai jūnzhǎng qù gōngjī Yǐsèliè de chéngyì . tāmen jiù gōng pò yǐ yún , dàn , Yàbó bǎi Mǎjiā , Jīníliè quán jìng , Náfútālì quán jìng .