22 Yúshì Yàsā wáng xuāngào Yóudà zhòngrén , bù zhún yī gè tuīcí , fēnfu tāmen jiāng bā shā xiū zhú Lāmǎ suǒ yòng de shítou , mùtou dōu yùn qù , yòng yǐ xiū zhú Biànyǎmǐn de Jiābā hé Mǐsībā .