27 Yǐsàjiā rén Yàxīyǎ de érzi bā shā beìpàn Nádā , zaì Fēilìshì de jī bǐ dùn shā le tā . nàshí Nádā hé Yǐsèliè zhòngrén zhēng wéi kùn jī bǐ dú/dùn .