29 Bā shā yī zuò wáng jiù shā le Yéluóbōān de quán jiā , fán yǒu qìxī de méiyǒu liú xià yī gè , dōu miè jǐn le , zhèngyīng yàn Yēhéhuá jiè tā púrén Shìluó rén Yàxīyǎ suǒ shuō de huà .