3 Yà bǐ yāng xíng tā fùqin zaì tā yǐqián suǒ xíng de yīqiè è , tāde xīn bù xiàng tā zǔ Dàwèi de xīn , chéng chéngshí shí dì shùnfú Yēhéhuá tāde shén .