5 Yīnwei Dàwèi chúle Hèrén Wūlìyà nà jiàn shì , dōu shì xíng Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi zhēng de shì , yìshēng méiyǒu wéibeì Yēhéhuá yīqiè suǒ fēnfu de .