13 Zhè shì yīn bā shā hé tā érzi Yǐlā de yīqiè zuì , jiù shì tāmen shǐ Yǐsèliè rén xiàn zaì zuì lǐ de nà zuì , yǐ xū wú de shén rĕ Yēhéhuá Yǐsèliè shén de nùqì .