19 Zhè shì yīn tā fàn zuì ,xíng Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi è de shì , xíng Yéluóbōān suǒ xíng de , fàn tā shǐ Yǐsèliè rén xiàn zaì zuì lǐ de nà zuì .