2 Wǒ jì cóng chén āi zhōng tí bá nǐ , lì nǐ zuò wǒ mín Yǐsèliè de jūn , nǐ jìng xíng Yéluóbōān suǒ xíng de dào , shǐ wǒ mín Yǐsèliè xiàn zaì zuì lǐ , rĕ wǒ fānù ,