24 Àn lìyòng èr tā lián dé yínzi xiàng sǎ mǎ mǎi le sǎ Mǎlìyà shān , zaì shān shàng zào chéng , jiù àn zhe shān de yuán zhǔ sǎ mǎ de míng , gĕi suǒ zào de chéng qǐmíng jiào sǎ Mǎlìyà .