26 Yīn tā xíng le ní bā de érzi Yéluóbōān suǒ xíng de , fàn tā shǐ Yǐsèliè rén xiàn zaì zuì lǐ de nà zuì , yǐ xū wú de shén rĕ Yēhéhuá Yǐsèliè shén de nùqì .