7 Yēhéhuá de huà líndào Hānání de érzi xiānzhī yé hù , zébeì bā shā hé tāde jiā , yīn tā xíng Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi è de yīqiè shì , yǐ tā shǒu suǒ zuò de rĕ Yēhéhuá fānù , xiàng Yéluóbōān de jiā yíyàng , yòu yīn tā shā le Yéluóbōān de quán jiā .