1 Jīliè jìjū de tí sī bǐ rén Yǐlìyà duì yà hā shuō , wǒ zhǐ zhe suǒ shìfèng yǒngshēng Yēhéhuá Yǐsèliè de shén qǐshì , zhè jǐ nián wǒ ruò bù dǎogào , bì bù jiàng lòu , bù xiàyǔ .