10 Yǐlìyà jiù qǐshēn wǎng sǎ lè fǎ qù . dào le chéng mén , jiàn yǒu yī gè guǎfu zaì nàli jiǎn chái , Yǐlìyà hūjiào tā shuō , qiú nǐ yòng qìmǐn qǔ diǎn shuǐ lái gĕi wǒ hē .