12 Tā shuō , wǒ zhǐ zhe yǒngshēng Yēhéhuá nǐde shén qǐshì , wǒ méiyǒu bǐng , tán neì zhǐyǒu yī bǎ miàn , píng lǐ zhǐyǒu yídiǎn yóu . wǒ xiànzaì zhǎo liǎng gēn chái , huí jiā yào wèi wǒ hé wǒ érzi zuò bǐng . wǒmen chī le , sǐ jiù sǐ ba .