13 Yǐlìyà duì tā shuō , búyào jùpà . kĕyǐ zhào nǐ suǒ shuō de qù zuò ba . zhǐyào xiān wèi wǒ zuò yī gè xiǎo bǐng ná lái gĕi wǒ , ránhòu wèi nǐ hé nǐde érzi zuò bǐng .