19 Yǐlìyà duì tā shuō , bǎ nǐ érzi jiāo gĕi wǒ . Yǐlìyà jiù cóng fùrén huái zhōng jiāng háizi jiē guō lái , bào dào tā suǒ zhù de lóu zhōng , fàng zaì zìjǐ de chuáng shàng ,