10 Wǒ zhǐ zhe yǒngshēng Yēhéhuá nǐde shén qǐshì , wúlùn nǎ yī bāng nǎ yī guó , wǒ zhǔ dōu dǎfa rén qù zhǎo nǐ . ruò shuō nǐ méiyǒu zaì nàli , jiù bì shǐ nà bāng nà guó de rén qǐshì shuō , shízaì shì zhǎo bù zhe nǐ .