23 Dāng gĕi wǒmen liǎng zhǐ niúdú , bā lì de xiānzhī kĕyǐ tiānxuǎn yī zhǐ , qiē chéng kuaì zǐ , fàng zaì chái shàng , búyào diǎnhuǒ . wǒ yĕ yùbeì yī zhǐ niúdú fàng zaì chái shàng , yĕ bù diǎnhuǒ .