24 Nǐmen qiúgào nǐmen shén de míng , wǒ yĕ qiúgào Yēhéhuá de míng . nà jiàng huǒ xiǎn yīng de shén , jiù shì shén . zhòng mín huídá shuō , zhè huà shén hǎo .