27 Dào le zhēng wǔ , Yǐlìyà xī xiào tāmen , shuō , dàshēng qiúgào ba . yīnwei tā shì shén , tā huò mòxiǎng , huò zǒu dào yī bian , huò xíng lù , huò shuìjiào , nǐmen dāng jiàoxǐng tā .