29 Cóng wǔ hòu zhídào xiàn wǎn jì de shíhou , tāmen kuáng hū luàn jiào , què méiyǒu shēngyīn , méiyǒu yīngyún de , yĕ méiyǒu lǐ huì de .