43 Duì púrén shuō , nǐ shàng qù , xiàng hǎi guānkàn . púrén jiù shàng qù guānkàn , shuō , méiyǒu shénme . tā shuō , nǐ zaì qù guānkàn . rúcǐ qī cì .