44 Dì qī cì púrén shuō , wǒ kànjian yǒu yī xiǎo piān yún cóng hǎi lǐ shàng lái , bú guō rú rén shǒu nàyàng dà . Yǐlìyà shuō , nǐ shàng qù gàosu yà hā , dāng tào chē xià qù , miǎndé beì yǔ zǔdǎng .