19 Yúshì , Yǐlìyà líkāi nàli zǒu le , yùjiàn shā fǎ de érzi Yǐlìshā gēngdì . zaì tā qiántou yǒu shí èr duì niú , zìjǐ gǎn zhe dì shí èr duì . Yǐlìyà dào Tānàli qù , jiāng zìjǐ de waìyī dā zaì tā shēnshang .