2 Yé xǐ bié jiù chāiqiǎn rén qù jiàn Yǐlìyà , gàosu tā shuō , míngrì yuē zaì zhè shíhou , wǒ ruò bú shǐ nǐde xìngméng xiàng nàxiē rén de xìngméng yíyàng , yuàn shénmíng chóngchóng dì jiàng fá yǔ wǒ .