23 Suǒluómén wáng jiù zhǐ zhe Yēhéhuá qǐshì shuō , yà duō ní yǎ zhè huà shì zìjǐ sòng méng , bù rán , yuàn shén chóngchóng dì jiàng fá yǔ wǒ .