8 Zaì nǐ zhèlǐ yǒu bā hù lín de Biànyǎmǐn rén , Jīlā de érzi Shìmĕi . wǒ wǎng Mǎhāniàn qù de nà rì , tā yòng hĕn dú de yányǔ zhòumà wǒ , hòulái què xià Yuēdànhé yíngjiē wǒ , wǒ jiù zhǐ zhe Yēhéhuá xiàng tā qǐshì shuō , wǒ bì búyòng dāo shā nǐ .