10 Biàn hā dá yòu chà qiǎn rén qù jiàn yà hā shuō, sā MǍ lì yà dė chén tǔ ruò gòu gēn cóng wǒ dė rén měi rén pěng yī pěng dė, yuàn shén míng zhòng zhòng dė jiàng fá yǔ wǒ。