13 yǒu yī gè xiān zhī lái jiàn yǐ sè liè wáng yà hā, shuō, YÉ hé huá rú cǐ shuō, zhè yī dà qún rén nǐ kàn jiàn lė ma? jīn rì wǒ bì jiāng tā mėn jiāo zài nǐ shǒu lǐ, nǐ jìu zhī dào wǒ shì YÉ hé huá。