15 Yú shì yà hā shù diǎn gēn cóng shěng zhǎng dė shǎo nián rén, gòng yǒu èr bǎi sān shí èr míng, hòu yòu shù diǎn yǐ sè liè dė zhòng bīng, gòng yǒu qī qiān míng。