23 Yà LÁN wáng dė chén PŪ duì yà LÁN wáng shuō, yǐ sè liè rén dė shén shì shān shén, suǒ yǐ tā mėn shèng guò wǒ mėn。 dàn zài píng yuán yǔ tā mėn dǎ zhàng, wǒ mėn bì dìng dė shèng。