27 Yǐ sè liè rén yě diǎn qí jūn bīng, yù bèi shí wù, yíng zhė yà LÁN rén chū qù, duì zhė tā mėn ān yíng, hǎo xiàng liǎng xiǎo qún shān yáng gāo。 yà LÁN rén què mǎn lė dė miàn。