28 Yǒu shén rén lái jiàn yǐ sè liè wáng, shuō, YÉ hé huá rú cǐ shuō, yà LÁN rén jì shuō wǒ YÉ hé huá shì shān shén, bù shì píng yuán dė shén, suǒ yǐ wǒ bì jiāng zhè yī dà qún rén dōu jiāo zài nǐ shǒu zhōng, nǐ mėn jìu zhī dào wǒ shì YÉ hé huá。