29 Yǐ sè liè rén yǔ yà LÁN rén xiāng duì ān yíng qī rì, dào dì qī rì liǎng jūn jiāo zhàn。 nà yī rì yǐ sè liè rén shā lė yà LÁN rén bù bīng shí wàn,