32 yú shì tā mėn yāo shù má bù, tóu tào shéng suǒ, qù jiàn yǐ sè liè wáng, shuō, wáng dė PŪ rén biàn hā dá shuō, qíu wáng cún líu wǒ dė xìng mìng。 yà hā shuō, tā hái huó zhė ma? tā shì wǒ dė xiōng dì。