33 Zhè xiē rén líu xīn tàn chū tā dė kǒu qì lái, biàn jí máng jìu zhė tā dė huà shuō, biàn hā dá shì wáng dė xiōng dì。 wáng shuō, nǐ mėn qù qǐng tā lái。 biàn hā dá chū lái jiàn wáng, wáng jìu qǐng tā shàng chē。