10 Yòu jiào liǎng gè fĕi tú zuò zaì ná bǎi duìmiàn , zuò jiànzhèng gào tā shuō , nǐ bàng dú shén hé wáng le . suíhòu jiù bǎ Tālā chū qù yòng shítou dá sǐ .