15 Yé xǐ bié tīngjian ná bǎi beì shítou dá sǐ , jiù duì yà hā shuō , nǐ qǐlai dé yé sī liè rén ná bǎi bù kĕn wèi jià yín gĕi nǐde pútaóyuán ba . xiànzaì tā yǐjing sǐ le .