19 Nǐ yào duì tā shuō , Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐ shā le rén , yòu dé tāde chǎnyè ma . yòu yào duì tā shuō , Yēhéhuá rúcǐ shuō , gǒu zaì héchu tiǎn ná bǎi de xuè , yĕ bì zaì héchu tiǎn nǐde xuè .