21 Yēhéhuá shuō , wǒ bì shǐ zāihuò líndào nǐ , jiāng nǐ chú jǐn . fán shǔ nǐde nán dīng , wúlùn kùn zhù de , zìyóu de , dōu cóng Yǐsèliè zhōng jiǎnchú .